A岛匿名版
 首页版规 | 丧尸路标 | A岛“不扩散条约” | 常用图串 | 请关注A岛微博 | 芦苇娘的胖次| 人,是会思考的芦苇
芦苇娘表情包下载|输入法颜文字|App下载:芦苇娘(安卓)|基佬紫(安卓)|蓝A岛(安卓)|WP|Win10|芦苇娘(iOS)|橙A岛(iOS)

值班室


名 称
E-mail
标题
颜文字
正文
附加图片

•本版发文间隔为15秒。
•请在此举报不良内容,并附上串地址以及发言者ID。如果是回复串,请附上“回应”链接的地址,格式为>>No.串ID或>>No.回复ID
•请尽量写清楚理由,否则红名将按照主观判断进行处理或不处理。
•已处理的举报将SAGE。AI误删且有保留意义的老串或创作串可在集中串申请


无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:50:39 ID:zIDPEeU [举报] [订阅] No.39144118 [回应] 管理
>>No.38683595
自删

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:50:22 ID:zIDPEeU [举报] [订阅] No.39144111 [回应] 管理
>>No.38529961
自删

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:49:58 ID:zIDPEeU [举报] [订阅] No.39144100 [回应] 管理
>>No.38432991
自删

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:48:50 ID:KXjQ82s [举报] [订阅] No.39144072 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39143723
>>No.39143723
举报理由:引战辱骂
串中图片狗站相关

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:48:12 ID:zLxLUrx [举报] [订阅] No.39144050 [回应] 管理
>>No.39143723
批站 举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:38:16 ID:ygPvlwL [举报] [订阅] No.39143783 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39143723
>>No.39143723
举报理由:引战辱骂
b事

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:38:05 ID:ssifuy5 [举报] [订阅] No.39143777 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39080067
>>No.39080067
举报理由:其他
问题解决了
开始吵架了
不友好包容了
感觉会转进到不好的地方。

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:33:42 ID:fGewRmt [举报] [订阅] No.39143642 [回应] 管理
>>No.39141903
引战钓鱼

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:33:17 ID:fGewRmt [举报] [订阅] No.39143631 [回应] 管理
>>No.39143571
引战钓鱼

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:33:04 ID:hSg5gB0 [举报] [订阅] No.39143626 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39143599
>>No.39143599
举报理由:串版自删

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:29:37 ID:9ip8OsH [举报] [订阅] No.39143514 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39143125
>>No.39143125
举报理由:广告Q群

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:27:46 ID:P44Fi35 [举报] [订阅] No.39143471 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39143205
>>No.39143205
举报理由:串版自删

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:22:01 ID:rNg68aI [举报] [订阅] No.39143273 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39143125
>>No.39143125
举报理由:广告Q群

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:20:01 ID:Atmwohe [举报] [订阅] No.39143197 [回应] 管理
>>No.39140798

无标题 无名氏 2021-06-17(四)13:14:49 ID:WHTKBRp [举报] [订阅] No.39143004 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/38647659?page=4
>>No.39138992
举报理由:串版自删

无标题 无名氏 2021-06-17(四)12:53:45 ID:FPZH027 [举报] [订阅] No.39142294 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39142155
>>No.39142155
举报理由:自删

无标题 无名氏 2021-06-17(四)12:48:21 ID:zdp42f1 [举报] [订阅] No.39142103 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/38235737?page=64
>>No.39141430
举报理由:自删

无标题 无名氏 2021-06-17(四)12:43:48 ID:CvrOq0g [举报] [订阅] No.39141953 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39080067?page=2
>>No.39130628
举报理由:引战辱骂
引战歪串

无标题 无名氏 2021-06-17(四)12:31:18 ID:LPx1raN [举报] [订阅] No.39141528 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39080067?page=2
>>No.39130628
举报理由:引战辱骂
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-17(四)12:30:14 ID:rCQmfH9 [举报] [订阅] No.39141485 [回应] 管理
>>No.39141203
综一gay串钓鱼 举报理由:引战辱骂
 本串已经被SAGE (?)

UP主: