A岛匿名版
 首页版规 | 丧尸路标 | A岛“不扩散条约” | 常用图串 | 请关注A岛微博 | 芦苇娘的胖次| 人,是会思考的芦苇
芦苇娘表情包下载|输入法颜文字|App下载:芦苇娘(安卓)|基佬紫(安卓)|蓝A岛(安卓)|WP|Win10|芦苇娘(iOS)|橙A岛(iOS)

值班室


名 称
E-mail
标题
颜文字
正文
附加图片

•本版发文间隔为15秒。
•请在此举报不良内容,并附上串地址以及发言者ID。如果是回复串,请附上“回应”链接的地址,格式为>>No.串ID或>>No.回复ID
•请尽量写清楚理由,否则红名将按照主观判断进行处理或不处理。
•已处理的举报将SAGE。


无标题 无名氏 2021-04-13(二)22:11:35 ID:SP0rzIA [举报] [订阅] No.36779802 [回应] 管理
>>No.36773932
举报理由:一击脱离

无标题 无名氏 2021-04-13(二)22:09:32 ID:NNiNAEv [举报] [订阅] No.36779749 [回应] 管理
>>No.36778993
举报理由: 其他
评论自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)22:04:33 ID:efd8gjp [举报] [订阅] No.36779607 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/33214310?page=421
>>No.36779594
举报理由:串版自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)22:04:33 ID:KSSXNo6 [举报] [订阅] No.36779605 [回应] 管理
>>No.36779178
举报理由:自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:57:41 ID:ZzaCQBt [举报] [订阅] No.36779412 [回应] 管理
>>No.36779395
发重复了 举报理由:串版自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:57:23 ID:SP0rzIA [举报] [订阅] No.36779398 [回应] 管理
>>No.36778830
唐突膜
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:37:32 ID:SFXXWqm [举报] [订阅] No.36778920 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36778851
>>No.36778898
举报理由:引战辱骂
出警
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:29:59 ID:s1725nk [举报] [订阅] No.36778721 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36710993?page=6
>>No.36778679
举报理由:其他
排版失败
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:28:16 ID:2O1YMP8 [举报] [订阅] No.36778683 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36773932
>>No.36773932
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:21:25 ID:Nj5yNPk [举报] [订阅] No.36778482 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36777403
>>No.36777403
举报理由:其他
为什么要在综一晒情感?
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:20:38 ID:wCtrMjh [举报] [订阅] No.36778465 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36777666
>>No.36777666
自删自删゚(つд`゚)举报理由:其他
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:09:06 ID:dNUPxgY [举报] [订阅] No.36778163 [回应] 管理
>>36777403
申请自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:07:31 ID:3iVEL6g [举报] [订阅] No.36778119 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36776052
>>No.36776052
举报理由:串版自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)21:01:33 ID:iLTYhm0 [举报] [订阅] No.36777948 [回应] 管理
>>No.36777940
举报理由:串版自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)20:54:50 ID:E0gzWZk [举报] [订阅] No.36777757 [回应] 管理
>>No.23317355
申请自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)20:52:31 ID:Z4sOS8Z [举报] [订阅] No.36777692 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36773932
>>No.36773932
举报理由:其他

无标题 无名氏 2021-04-13(二)20:48:22 ID:HUbO3Ks [举报] [订阅] No.36777576 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36773932
>>No.36773932
举报理由:引战辱骂
一击脱离,串后留言有发展成骂战的倾向

无标题 无名氏 2021-04-13(二)20:47:50 ID:amIoLKK [举报] [订阅] No.36777554 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36773932
>>No.36773932
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2021-04-13(二)20:47:21 ID:zSVcBRQ [举报] [订阅] No.36777539 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/21358918?page=4
>>No.36777471
举报理由:其他

不小心把粘贴板上的东西贴上去发出去了
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-04-13(二)20:46:10 ID:wiHZ32H [举报] [订阅] No.36777503 [回应] 管理
>>No.36769826
不可信信源
谣言欺诈
 本串已经被SAGE (?)

UP主: