A岛匿名版
 首页版规 | 丧尸路标 | A岛“不扩散条约” | 常用图串 | 请关注A岛微博 | 芦苇娘的胖次| 人,是会思考的芦苇
芦苇娘表情包下载|输入法颜文字|App下载:芦苇娘(安卓)|基佬紫(安卓)|蓝A岛(安卓)|WP|Win10|芦苇娘(iOS)|橙A岛(iOS)

值班室


名 称
E-mail
标题
颜文字
正文
附加图片

•本版发文间隔为15秒。
•请在此举报不良内容,并附上串地址以及发言者ID。如果是回复串,请附上“回应”链接的地址,格式为>>No.串ID或>>No.回复ID
•请尽量写清楚理由,否则红名将按照主观判断进行处理或不处理。
•已处理的举报将SAGE。AI误删且有保留意义的老串或创作串可在集中串申请


无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:52:13 ID:J2e2zVc [举报] [订阅] No.39257857 [回应] 管理
>>No.39256465
故意挖墳。

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:49:32 ID:PAYDXlN [举报] [订阅] No.39257778 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39254900?page=4
>>No.39257757
举报理由:串版自删
手滑了

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:44:36 ID:cVmjoLq [举报] [订阅] No.39257621 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39255263?page=3
>>No.39256858
举报理由:黄赌毒
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:43:44 ID:WJa0pfi [举报] [订阅] No.39257590 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/38518684?page=16
>>No.39257582
举报理由:其他

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:43:37 ID:cVmjoLq [举报] [订阅] No.39257585 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39255263?page=2
>>No.39256656
举报理由:黄赌毒
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:43:03 ID:cVmjoLq [举报] [订阅] No.39257567 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39255263?page=2
>>No.39256436
举报理由:黄赌毒
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:42:57 ID:VgvDvvV [举报] [订阅] No.39257561 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39257405
>>No.39257405
举报理由:串版自删

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:42:34 ID:cVmjoLq [举报] [订阅] No.39257550 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39255263
>>No.39255886
举报理由:黄赌毒

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:41:55 ID:cVmjoLq [举报] [订阅] No.39257527 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39255263
>>No.39255456
举报理由:黄赌毒

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:41:40 ID:cVmjoLq [举报] [订阅] No.39257519 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39255263
>>No.39255292
举报理由:黄赌毒
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:41:35 ID:GYEVc5W [举报] [订阅] No.39257518 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39090044?page=18
>>No.39250855
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:40:28 ID:u3xs8a7 [举报] [订阅] No.39257481 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/37923326?page=2
>>No.39257322
举报理由:串版自删

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:37:03 ID:maeAljh [举报] [订阅] No.39257392 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39257378
>>No.39257378
误发,请删举报理由:其他

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:34:34 ID:JVVNmqn [举报] [订阅] No.39257319 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39257269
>>No.39257269
举报理由:黄赌毒

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:33:24 ID:hXSouIt [举报] [订阅] No.39257293 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39257141
>>No.39257141
举报理由:串版自删

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:16:39 ID:HpTZHMm [举报] [订阅] No.39256843 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39255263?page=2
>>No.39256342
举报理由:黄赌毒
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:14:51 ID:ilkSG5G [举报] [订阅] No.39256785 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/38793762?page=97
>>No.39256775
举报理由:串版自删

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:14:21 ID:t6nQmvd [举报] [订阅] No.39256767 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39208946
>>No.39208946
举报理由:串版自删

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:10:07 ID:fGFmpCh [举报] [订阅] No.39256629 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39254289
>>No.39256129
举报理由:引战辱骂
仇女言论
不会真有人希望加深男女对立吧? 

无标题 无名氏 2021-06-20(日)14:02:41 ID:rCQmfH9 [举报] [订阅] No.39256461 [回应] 管理
>>No.39256015
微博垃圾搬运工 举报理由:引战辱骂

UP主: