A岛匿名版
 首页版规 | 丧尸路标 | A岛“不扩散条约” | 常用图串 | 请关注A岛微博 | 芦苇娘的胖次| 人,是会思考的芦苇
芦苇娘表情包下载|输入法颜文字|App下载:芦苇娘(安卓)|基佬紫(安卓)|蓝A岛(安卓)|WP|Win10|芦苇娘(iOS)|橙A岛(iOS)

值班室


名 称
E-mail
标题
颜文字
正文
附加图片

•本版发文间隔为15秒。
•请在此举报不良内容,并附上串地址以及发言者ID。如果是回复串,请附上“回应”链接的地址,格式为>>No.串ID或>>No.回复ID
•请尽量写清楚理由,否则红名将按照主观判断进行处理或不处理。
•已处理的举报将SAGE。AI误删且有保留意义的老串或创作串可在集中串申请


无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:50:19 ID:HamIypc [举报] [订阅] No.39167212 [回应] 管理
>>No.39147778
擦边图

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:48:20 ID:HamIypc [举报] [订阅] No.39167158 [回应] 管理
>>No.39157793
擦边图

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:47:59 ID:HamIypc [举报] [订阅] No.39167138 [回应] 管理
>>No.39150423
擦边图

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:47:43 ID:HamIypc [举报] [订阅] No.39167129 [回应] 管理
>>No.39150345
擦边图

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:46:49 ID:HamIypc [举报] [订阅] No.39167106 [回应] 管理
>>No.39159442
擦边图

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:46:32 ID:HamIypc [举报] [订阅] No.39167102 [回应] 管理
>>No.39159412
擦边图

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:45:39 ID:HamIypc [举报] [订阅] No.39167070 [回应] 管理
>>No.39157585
擦边图

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:45:16 ID:HamIypc [举报] [订阅] No.39167060 [回应] 管理
>>No.39161150
擦边图
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:40:51 ID:ZpFPN4d [举报] [订阅] No.39166961 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39141048
>>No.39146673
举报理由:串版自删
自删

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:39:55 ID:KUtAwW0 [举报] [订阅] No.39166935 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/38514224?page=119
>>No.39166924
举报理由:串版自删
手滑按到了!

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:32:38 ID:KXfryFL [举报] [订阅] No.39166748 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/36244614?page=47
>>No.39166452
举报理由:引战辱骂
提及QQ群

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:28:08 ID:IqzhBJw [举报] [订阅] No.39166610 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39166587
>>No.39166587
举报理由:初中生自爆
无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:32:36 ID:IqzhBJw (PO主) [举报] No.39166747 管理
>>No.39166610
不是初二会考,眼瞎了( ゚∀。)我自裁

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:29:41 ID:YC2ObYu [举报] [订阅] No.39166665 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39155158
>>No.39155158
举报理由:其他
重复发了很多条串( ˇωˇ)能不能碎了啊

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:24:48 ID:RKSGVRw [举报] [订阅] No.39166502 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39166042
>>No.39166329
举报理由:其他
( ´_ゝ`)致癌

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:20:14 ID:exLzZ7e [举报] [订阅] No.39166344 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39160641
>>No.39160641
举报理由:自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:20:04 ID:CswDgaW [举报] [订阅] No.39166336 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39155158
>>No.39155158
举报理由:其他
警惕跑步机器人,已经发了四个一模一样的串了( ゚∀。)
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:18:37 ID:lhARPFD [举报] [订阅] No.39166296 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39160641
>>No.39160641
举报理由:其他
谷圈谜语人( ˇωˇ)
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:11:44 ID:ygPvlwL [举报] [订阅] No.39166039 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39164706
>>No.39164706
举报理由:引战辱骂
转版姐妹一吧

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:11:13 ID:LhxI1up [举报] [订阅] No.39166021 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39165833
>>No.39165833
举报理由:其他
岛上一个月多了26个新人串,有什么头猪吗
( ˇωˇ)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)00:10:47 ID:2rOzKqz [举报] [订阅] No.39166000 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39165833
>>No.39165833
举报理由:引战辱骂

UP主: